పని à°’à°¤్à°¤ిà°¡ిà°²ో à°µ్à°¯ాà°–్యలకు à°µెంà°Ÿà°¨ే à°¸్à°ªంà°¦ింà°šà°²ేà°•à°ªోà°¯ాà°¨ు.à°ª్à°°à°µీà°£్ శర్à°®,à°®ీà°°ు à°…à°¦ృà°·్à°Ÿà°µంà°¤ుà°²ంà°¡ీ! à°°ెంà°¡ు à°šెà°Ÿ్à°²ే à°®ాà°—ాà°¯ à°šేà°¸ుà°•ోà°¡ాà°¨ిà°•ి? à°«్à°°ెà°·్ à°—ా à°•ూà°¡ా à°‰ంà°Ÿాà°¯ి à°•à°¦ా! à°®ా à°…à°ªాà°°్à°Ÿ్ à°®ెంà°Ÿ్à°¸్ à°¤ోà°Ÿà°²ో à°•ూà°¡ా à°®ాà°®ిà°¡ిà°šెà°Ÿ్à°²ుà°¨్à°¨ాà°¯ి à°•ాà°¨ీ à°…à°¨్à°¨ి à°•ాయలు à°•ాయడం à°²ేà°¦ు à°‡ంà°•ా!à°µేà°£ు,à°¥ాంà°•్à°¯ూ! à°®ీ à°¤ులనాà°¤్మక à°µ్à°¯ాà°¸ం à°®ీà°°ు à°°ాà°¦్à°¦ుà°°ూ! à°šà°¦ిà°µి à°ªెà°¡à°¤ాం!à°¨ూà°œిà°µీà°¡ు à°°à°¸ాà°²ు à°…à°•్à°•à°¡ిà°¨ుంà°šి à°ªంà°ªేà°µాà°°ుంà°Ÿే à°¨ాà°•ేం? à°¹ాà°¯ిà°—ా à°…à°µే à°ªెà°Ÿ్à°Ÿేà°¸్à°¤ా!à°† ఏర్à°ªాà°Ÿ్à°²ేà°µో à°šూà°¡ంà°¡ి."అనవసరంà°—ా సలహా ఇచ్à°šి ఇరుà°•్à°•ుà°ªోà°¯ాà°¨ు" à°…à°¨ే à°®ీ à°¡ైà°²ాà°—్ ఇక్à°•à°¡ివరకూ à°µినపడుà°¤ోంà°¦ి మరి!

Sorry, comments are unavailable..